ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد.

بعدی ❭