ماده ۶۵ قانون مدنی

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

بعدی ❭