ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحی 1394/03/24)- به جرائم منافی عفت به  طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره (الحاقی 1394/03/24)- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (31 مورد)

نشست های قضایی (25 مورد)