ماده 545 قانون آیین دادرسی کیفری

شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

نشست های قضایی (1 مورد)