ماده ۵ دستورالعمل اجرایی اصل 142 قانون اساسی

مقامات مشمول اصل ۱۴۲ تغییرات حین خدمت در مورد اموال و تعداد اعضاء خانواده خود را به دفتر اعلام کنند رئیس قوّه قضائیه در صورت ضرورت در مورد این تغییرات کسب اطلاع می‌کند.

بعدی ❭