ماده ۱۵ قانون وکالت

(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) - پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار ۱۰۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار ۵۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار۴۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ۵۰۰۰۰ ریال و در سایر شهرستانها ۲۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار ۱۰۰۰۰ ریال.

بعدی ❭