ماده ۴۰۷ قانون مدنی

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.

بعدی ❭