ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری

متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)