در ضمان قهری

ماده ۳۰۷

امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) ‌استیفاء

مبحث اول - در غصب [ ماده 308 تا ماده 327 ]
مبحث دوم - در اتلاف [ ماده 328 تا ماده 330 ]
مبحث سوم - در تسبیب [ ماده 331 تا ماده 335 ]
مبحث چهارم - در استیفا [ ماده 336 تا ماده 337 ]
بعدی ❭