ماده ۶۹۱ قانون مدنی

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

بعدی ❭