ماده ۴۳۳ قانون مدنی

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

بعدی ❭