تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه با حصول شرایط برای مرتکبان جرائم عمدی