تعیین سفیران و امضاء و پذیرش استوارنامه آنان توسط رئیس جمهور