‌فصل چهارم - وضعیت پرسنل از لحاظ خدمت

از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وضعیت پرسنل مشمول این قانون از لحاظ خدمت حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:
الف - خدمت آزمایشی.
ب - خدمت آموزشی.
ج - حاضر به خدمت.
د - مامور.
ه- - مامور به خدمت.
و - مرخصی.
ز - غایب.
ح - فراری.
ط - بازداشت.
ی - منتظر خدمت.
ک - بدون کار.
ل - منتسب.
خدمت آزمایشی - وضع خدمتی کارمندانی که برابر مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و به منظور ارزیابی شایستگی های لازم به مدت 6 ماه تا 2 سال مرحله آزمایشی را می گذرانند.
خدمت آموزشی - وضع خدمتی پرسنل کادر ثابت و بسیجی ویژه ای است که بدون داشتن شغل سازمانی در یکی از موسسات یا مراکز آموزشی به هزینه سپاه یا وزارت یا ستاد کل آموزش می بینند.
تبصره - جز در مورد آموزشهای بدو استخدام چنانچه دوره آموزش کمتر از 6 ماه باشد پرسنل با حفظ محل سازمانی به صورت مامور دوره را طی خواهند نمود و و در صورتی که دوره آموزش بیشتر از 6 ماه باشد پرسنل در دوران آموزش منتسب خواهند بود.
حاضر به خدمت - وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه در یکی از مشاغل سازمانی، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظیفه می نمایند.
مامور - وضعیت پرسنلی است که برای مدتی کمتر از یک سال در یکی از مشاغل سازمانی غیر از شغل سازمانی خود و یا در شغلی که در سازمان محلی برای آن پیش بینی نشده است گمارده شده و یا به ستاد کل، وزارت و سایر نیروها و سازمانها برای مدت مزبور اعزام گردند.
تبصره 1 - مامور شدن و انتقال پرسنل ستاد کل و وزارت به نیروها و سازمانهای سپاه با تصویب ستاد کل سپاه انجام خواهد شد.
تبصره 2 - نیروها و سازمانها مکلفند پرسنل مازاد بر نیاز خود را به ستاد کل سپاه معرفی نمایند تا با انتقال یا مامور نمودن آنان به ستاد کل، وزارت و سایر نیروها و سازمانها امکان بهره برداری هر چه بیشتر از پرسنل و تامین نیازهای سازمانی فراهم گردد.
مامور بخدمت - وضعیت پرسنلی است که به سایر وزارتخانه ها و یا نهادها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت مامور می گردند.
تبصره - مامور بخدمت شدن پرسنل منوط به تصویب مقامات مذکور در ماده 87 این قانون و درج مراتب در فرمان همگانی می‌باشد.
مرخصی - وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه، در حال استفاده از مرخصی های زیر می‌باشند:
الف - مرخصی استحقاقی - پرسنل کادر ثابت، وظیفه و پیمانی حق استفاده از یک ماه مرخصی سالانه با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارا می‌باشند مدت مرخصی در مناطق بد آب و هوا 45 روز خواهد بود، پرسنل در دوره های آموزشی و تحصیلی می‌توانند طبق مقررات مندرج در اساسنامه آموزشگاههای مربوط از مرخصی آموزشی و تحصیلی استفاده نمایند.
ب - مرخصی استعلاجی - پرسنلی که به علت بیماری قادر به خدمت نمی‌باشند با تجویز پزشک مسئول، علاوه بر مرخصی استحقاقی حداکثر تا چهار ماه در سال می‌توانند از این مرخصی استفاده نمایند. با پرسنل زن از نظر مرخصی دوران بارداری برابر با مشمولین قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
ج - مرخصی اضطراری - پرسنلی که از استحقاق مرخصی سالانه را نداشته، لیکن بنا بر ضرورت نیاز به مرخصی دارند، می‌توانند از مرخصیهای استحقاقی سال بعد حداکثر تا 15 روز استفاده نمایند.
د - مرخصی بدون حقوق - پرسنل در شرایط خاص و ضروری می‌توانند حداکثر جمعاً سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند این مدت از لحاظ ترفیعات و بازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوب نمی گردد.
ه- - مرخصی تشویقی - به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی ممکن است حداکثر تا 30 روز در طول سال به پرسنل مرخصی تشویقی داده شود.
و - مرخصی ماموریت - پرسنلی که به منظور انجام ماموریتهای محوله از طرف سپاه حداقل به مدت 3 ماه به خارج از محل خدمت و سکونت خود اعزام شوند، می‌توانند علاوه بر مرخصی استحقاقی به ازای هر ماه حداکثر از 5 روز مرخصی ماموریت استفاده نمایند.
تبصره 1 - ترتیب استفاده از مرخصی های مذکور در بندهای این ماده، تعیین مناطق بد آب و هوا موضوع بند «الف» این ماده و حدود اختیارات فرماندهان و مسئولین در دادن مرخصی ها به موجب آیین‌نامه ای است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.
تبصره 2 - در شرایط جنگی و بحرانی و بسیج همگانی و در مواقعی که ضرورت ایجاب می‌نماید اعطاء مرخصی و مدت آن بر طبق آییننامه ای است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد.
غایب - غایب وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.
فراری - فراری وضع پرسنلی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از 15 روز و در زمان جنگ از 5 روز تجاوز نماید. حقوق و مزایای این قبیل پرسنل از تاریخ غیبت قطع می‌گردد و پرسنل فراری پس از معرفی یا دستگیری بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات کیفری مربوطه رسیدگی می‌شود. وضعیت خدمتی پرسنل سپاه به استثناء پرسنل وظیفه که مرتکب فرار از خدمت شده اند به شرح زیر خواهد بود:
الف - در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد.
ب - در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام غیبت و فرار جزء خدمت محسوب نمی گردد.
ج - در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاریخ قطعیت رای اخراج خواهند شد.
تبصره - هرگاه مدت فرار پرسنل بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج شده محسوب می گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری محاکمه شده و فقط در صورت صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد و در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد پرسنل می‌توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد در رسیدگی مجدد، حکم اخراج آنان نیز کان لم یکن می‌گردد.
بازداشت - وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذیصلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف بسر برده و یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند.
منتظر خدمت - وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه به علت ارتکاب تخلفات انضباطی، با حفظ پست سازمانی به طور موقت از کار برکنار شده باشند.
تبصره - مدت انتظار خدمت پرسنل جزء ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی محسوب می‌گردد.
بدون کار - وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر بدون حفظ پست سازمانی موقتاً از کار برکنار می گردند:
الف - برابر احکام صادره از دادگاه‌های صالح زندانی شوند.
ب - به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجراییه، زندانی بشوند.
ج - به علت ارتکاب تخلفات انضباطی یا قرارهای صادره از مراجع ذیصلاح قضایی موقتاً بدون کار شوند.
د - در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین بشوند.
تبصره 1 - چنانچه در محل اقامت پرسنل مشمول بند «د» یکی از مراکز سپاه وجود داشته باشد سپاه در صورت نیاز می‌تواند آنان را به جای بدون کاری در آن محل حاضر بخدمت نماید.
تبصره 2 - مدت بدون کاری پرسنل جزء ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی محسوب می‌گردد.
تبصره 3 - محکومیت ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تاخیر اجرای حکم یا حبس یا خدمت قرار می گیرند باعث بدون کاری نخواهد بود.
منتسب - وضعیت پرسنلی است که در یکی از حالتهای زیر از رده خدمتی خود منفک گردیده و حسب مورد در اختیار پرسنلی نیرو یا سازمان مربوطه یا ستاد کل سپاه یا ستاد کل یا وزارت قرار می گیرند، مدت انتساب جزء مدت خدمت برای ترفیع منظور می‌گردد.
الف - پرسنلی که به واسطه حذف یا انحلال محل سازمانی به طور موقت بدون شغل شوند تا سه ماه نیرو یا سازمان مربوطه موظف است ظرف این مدت وضعیت شغلی این قبیل پرسنل را روشن نماید.
ب - پرسنلی که به دست دشمنان خارجی اسیر گردیده یا توسط ضدانقلابیون یا اشرار یا سارقین و یا قاچاقچیان به گروگان گرفته شده باشند برای تمام مدت اسارت یا در گروگان بودن و حداکثر تا 6 ماه پس از آزادی، نیرو یا سازمان مربوطه موظف است ظرف مدت مذکور وضعیت این قبیل پرسنل را روشن نماید.
ج - پرسنل مفقودالاثر که در نبرد با دشمنان خارجی یا رویاروئی با ضدانقلابیون یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان ناپدید شده و وضع آنان نامعلوم است تا تعیین وضعیت و پرسنلی که بنا به عللی غیر از موارد فوق ناپدید می‌شوند حداکثر به مدت 6 ماه.
د - پرسنلی که به لحاظ بیماری بیش از 4 ماه بستری می گردند حداکثر تا یک سال و جانبازان موضوع بند «ج» ماده 121 این قانون حداکثر تا 2 سال.
تبصره 1 - پرسنل مامور و مامور بخدمت بیش از 6 ماه و همچنین پرسنلی که در طول خدمت به دوره های آموزشی بیش از 6 ماه اعزام می گردند در حکم منتسب خواهند بود.
تبصره 2 - احتساب مدت انتساب پرسنل موضوع بند «ج» این ماده برای ترفیع منوط به تعیین تکلیف آنان خواهد بود.