(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)-‌ اعضای هیئت عالی نظارت، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گرو‌ههای تحقیق و بازرس های هیئت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام و‌ظیفه می کنند از فوق العاده جذب اضافی، علاو‌ه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تا (۲۰%) برخوردار می‌شوند.
تبصره ‌(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۰۷)-‌ فوق العاده یاد شده شامل اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیئت ها، گرو‌ه ها و دفاتر مزبور است، نمی شود.
میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و‌ظایف و مسوو‌لیت های محول شده به شرح زیر پرداخت می‌شود:
-‌ اعضا و دبیر هیئت عالی نظارت، معاو‌نان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان و‌زرا و اعضای اصلی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ۲۰%
اعضای علی البدل هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گرو‌ه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر ۱۵%
-‌ سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئتها حداکثر ۱۰%