تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - با اصلاحات بعدی آن مکلفند در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاده از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند.