آیین‌نامه رویه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۷

به منظور تسریع در روند تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین، وزارت کشور موظف است نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه افراد ذی ربط به صورت متمرکز اقدام نماید.

نحوه شناسایی، ساماندهی و جمع آوری اطلاعات رایانه ای مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین درسطح کشور براساس طرح جامعی که توسط وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی) تدوین می‌گردد، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی مربوط، به ویژه وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور در اجرای طرح، هماهنگی لازم را معمول خواهند نمود.

شورای امنیت کشور ترتیبی اتخاذ می نماید تا در اجرای ماده (۴۵) قانون ثبت احوال (مصوب ۱۳۵۵) اطلاعات طرح جامع شناسایی مناط رسیدگی به پرونده های مشکوک‌التابعین قرار گیرد.

کارگروه دایمی ذی‌ربط شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه مجاز است حسب صلاحدید اقامت برخی از اتباع خارجی مشمول این آیین نامه را تحت عناوین پناهنده یا آواره بررسی و اقدام لازم رامعمول نماید.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مورد درخواست وزارت کشور را در اجرای ماده (۲) این آیین نامه ذیل بودجه سنواتی وزارت کشور برحسب ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۸۵۸/ت ۲۳۵۳۸ه- مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ تامین نماید.