عدول از قرار موقوفی تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/21
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر آذربایجان غربی

موضوع

عدول از قرار موقوفی تعقیب

پرسش

آیا دادسرا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب می‌تواند نسبت به عدول یا اصلاح قرار مذکور نماید؟

نظر هیات عالی

نظر اتفاقی مورد تایید است

نظر اتفاقی

با عنایت به روح قوانینی که برای حفظ استحکام آراء ونظم حقوقی، حتی به قضات دادگاه اجازه تعدیل رای خود را نداده است، مضمون ماده ی278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را نمی توان به عدول از قرار موقوفی تعقیب تسری داد و باید به نص اکتفا کرد، بنابراین عدول از قرار موقوفی تعقیب جایز نیست.به نظر می‌رسد با استفاده از ملاک ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول دادستان از تصمیم قبلی خود پیش از ارسال پرونده به دادگاه بلامانع است

منبع
برچسب‌ها