فصل سوم - اموال، داراییها و منابع مالی از قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی

اموال و داراییهای بنیاد عبارت است از:
۱- کلیه اموال منقول و غیرمنقول، سهام، اوراق بهادار، وجوه نقد و دیگر داراییهایی که به حکم محاکم به تملک بنیاد درآمده یا در می‌آید.
۲- کلیه اموال، داراییهایی که از طرف دولت دراختیار بنیاد قرار می‌گیرد.
۳- اموال و داراییهایی که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد اهدا می‌شود.
۴ (الحاقی ۱۳۸۷/۰۱/۱۸)- کلیه اموال و داراییها، مالکیتها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و اموال و داراییهایی که از بنیاد مستضعفان با اذن مقام معظم رهبری منتقل می‌شود.
منابع مالی بنیاد عبارتند از:
۱- کمکهای مقام معظم رهبری.
۲- کمکها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومی کشور.
۳- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی بنیاد.
۴- هدایا و کمکهای بنیاد مستضعفان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.