شماره پرونده ۱۸۸۴ - ۱/۱۸۶ - ۹۲
سوال
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می­ باشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ۱۴۸ * به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌باشد مع‌الوصف در تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور ** مقرر گ-ردیده هرگاه نابالغ مرتک-ب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که ۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت و ث م-اده ۸۸ محکوم می­شدند حال سوال این است که: آیا تبصره۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر می‌باشد یا دختران را نیز شامل می­ گردد؟ چرا که سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوق ­الذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین۱۲ تا ۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر ۱۲سال قمری نابالغ محسوب می­ گردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق است و شامل افراد مونث نمی‌باشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲ تا ۱۵ سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیده ­اند؟
نظریه شماره۱۱/۹۳/۷ - ۱۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.