‌فصل نهم - آموزش: از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس ‌دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر ‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.

ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگر‌ تابع آئین ‌نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
اشتغال فارغ ‌التحصیلان دانشکده مزبور در سایر موسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.
وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری بطور منظم هر ساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات ‌و کارکنان اداری را برای طی دوره‌ های مطالعاتی در دادگاهها و مراجع قضائی همچنین حداقل سه نفر از فارغ ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد ‌خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره ‌های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید.
‌شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آئین ‌نامه مصوب وزارت دادگستری است.