شماره‌ ۱۷۶۲ دال‌ ه- تاریخ‌ ۸/۶/۱۳۶۰
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی
طبق‌ اصل‌ ۱۳۰ قانون‌ اساسی‌ که‌ در هنگام‌ غیبت‌ یا بیماری‌ و یا عزل‌ رئیس‌ جمهور شورایی‌ به‌ نام‌"شورای‌ موقت‌ ریاست‌ جمهوری‌" که‌ مرکب‌ از"رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور و رئیس‌ مجلس‌ و نخست‌وزیر" تشکیل‌ می‌گردد آیا طبق‌ این‌ اصل‌ با وجود اکثریت‌ اعضاء این‌ شورا، شورا قانونی‌ است‌ و می‌تواند به‌ وظائف‌ محوله‌ در قانون‌ عمل‌ کند؟ مثلاً تشکیل‌ شورا با وجود رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور و رئیس‌ مجلس‌ قانونی‌ است‌ و می‌تواند وظائف‌ تشریح‌ شده‌ در اصول‌ ۱۳۰ و ۱۳۱ را انجام‌ دهد؟
مقتضی‌ است‌ هرچه‌ سریع‌تر نظر آن‌ شورای‌ محترم‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ابلاغ‌ گردد.
رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - اکبر هاشمی‌ رفسنجانی
شماره‌ ۳۵۵۶ تاریخ‌ ۱۳۶۰/۶/۹
ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۱۷۶۲ دال ه- ‌ ۸/۶/۱۳۶۰:
موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌شود:
«با توجه‌ به‌ اینکه‌ عمده‌ نظر قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم‌ وقوع‌ فترت‌ و جلوگیری‌ از تعطیل‌ امور کشور می‌باشد و نظر به‌ اینکه‌ در صورت‌ اتفاق رای‌ دو نفر از سه‌ عضو شورای‌ موقت‌ ریاست‌ جمهوری‌ اکثریت‌ که‌ مناط‌ اعتبار قانونی‌ است‌ حاصل‌ می‌شود در صورت‌ فوت‌ یکی‌ از سه‌ نفر اعضای‌ شورای‌ مذکور در مواردی‌ که‌ دو نفر دیگر اتفاق رای‌ داشته‌ باشند اقدامات‌ و تصمیمات‌ آنها به‌ عنوان‌ شورای‌ ریاست‌ جمهوری‌ قانونی‌ و معتبر است‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی