هسته‌های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیئت مرکزی بعهده دارند:
۱ - اجرای دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر موارد محوله از هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش.
۲ - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (‌به تحصیل یا‌ استخدام).
۳ - تأیید صلاحیت کارکنان هسته.
۴ - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.