در مواردی که کودک و نوجوان بی‌تابعیّت باشد، وفق بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، احکام اتباع ایرانی در مورد وی اعمال می‌شود.