ماده 100 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حاضر به خدمت - وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوطه در یکی از مشاغل سازمانی، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظیفه می نمایند.