ماده 9 قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کارگروه با هزینه تشکل در روزنامه رسمی، چاپ و منتشر گردد.