فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود از قانون مدنی