متن زیر جایگزین ماده ‌(۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم می ‌شود و به این قانون تسری می‌ یابد:
«ماده ۲۵۱‌ - مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»