تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۱
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۸۴۱

استعلام:

در صورت محکوم شدن متهم به شلاق به لحاظ افتراء و توهین طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت در مرحله اجراء و اظهار نظر پزشک قانونی که شلاق مناسب وی نمی‌باشد آیا دادگاه می‌تواند مجازات شلاق را در تبدیل نمودن به مجازات جزای نقدی بیش از مبلغ تعیین شده در ماده ۶۰۸ ق. م. ا تعیین نماید یا اینکه آزاد است و می‌تواند مثلا هر شلاق را به پرداخت سی هزار تومان یا کمتر یا بیشتر تعیین نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که شخص به جهت توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکومیت قطعی به شلاق دارد، و چنانچه در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه اجرای مجازات شلاق را مناسب به حال محکوم‌علیه نداند، چون جزای نقدی مقرر در ماده ۶۰۸ عِدل مجازات شلاق و به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده است، در تبدیل مجازات بر اساس ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تعیین جزای نقدی بیش از آنچه در قانون مقرر شده و با لحاظ ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، فاقد وجه قانونی است.