تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۸۷

پیام: در ارتکاب بزه توهین از طریق ارسال پیامک،مزاحمت تلفنی، جرم مستقل محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ح.ر. دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت ع.الف. با عنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی - محتوا و متن پیامک های ارسالی از سوی متهم که خارج نویس گردیده است - پاسخ استعلام واصله از شرکت ایرانسل و دفاعیات بلاوجه متهم، وقوع بزه از سوی نامبرده محرز است. لیکن عنوان بزه انتسابی نظر به اینکه وسیله مخابراتی و ارسال پیامک صرفاً وسیله و ابزار توهین شاکی به متهم بوده لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در مورد بزه مزاحمت تلفنی پرداخت و با تشخیص رفتار ارتکابی با عنوان توهین وی را به تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ دادگستری ورامین -محمد عبدالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۶۷۹- ۹۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان و. که به موجب آن نامبرده به اتهام توهین از طریق مزاحمت تلفنی به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده، دادگاه با ملاحظه مستندات و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد. لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - علی امرایی