ماده 73 شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

چنانچه جهت انجام بازپیوند، شرکت تمام یا برخی اعضای خانواده زیستی در دوره­های آموزشی، تربیتی و مشاوره از سوی کارگروه شهرستان، ضروری تشخیص داده شود، شخص یا اشخاص مذکور جهت شرکت رایگان در این دوره­ها معرفی و پس از اخذ گواهینامه موفقیت، بازپیوند انجام می‌شود.