تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۶۸۹

پیام: توهین از طریق ارسال پیامک، مصداق بزه مزاحمت تلفنی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ع. مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم ب.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رونوشت پیامک های ارسالی و عدم وصول هرگونه دفاعی از مشتکی عنه اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری

رأی واخواهی

در خصوص واخواهی خانم ع. نسبت به دادنامه ۸۲۶ مورخه ۱۳۹۳/۰۸/۱۸؛ دادگاه با توجه به انطباق دادنامه با موازین قانونی و عدم وصول هرگونه دفاعی که موجب نقض آن باشد و مستنداً به مادتین ۲۱۷ - ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید آن و النهایه مستنداً به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات حبس وی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی مشارالیها نسبت به دادنامه غیابی ۹۳۰۸۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ همان شعبه و با تبدیل شش ماه حبس به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی که به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی اصدار یافته است دادنامه غیابی را تأیید نموده است؛ نظر به این که مفاد و محتویات پرونده دلالت بر این دارد که از طریق خط تلفن همراه به شماره... که حسب الاقرار به نام تجدیدنظرخواه است یک پیامک به شرح مندرج در برگ ۱۱ پرونده برای تجدیدنظر خوانده با لفظ توهین آمیز ارسال گردیده است درنتیجه عنوان اتهامی توهین از طریق ارسال پیامک است و نمی توان آن را ایجاد مزاحمت تلفنی تلقی نمود، بنابراین موضوع اتهام مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مجازات های بازدارنده است، لذا هرچند لایحه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و درمجموع ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است لکن به استناد ماده ۲۵۰ و بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن اصلاح عنوان اتهامی از ایجاد مزاحمت به توهین و حذف ماده ۶۴۱ و جایگزینی ماده ۶۰۸ قانون پیش گفت و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح جزای نقدی به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به خزانه کشور به کیفیت اصلاحی تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی