مورخ: ۲۴/۱۲/۹۲
نظریه شماره: ۲۴۸۱/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۹۳۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۶ همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی‌شود حال آیا
۱-ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟
۲-این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی‌گیرد یاخیر.
نظریه مشورتی:
۱- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.
۲- فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است.