غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.