صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

توهین در قسمت مشاع آپارتمان

پرسش

مردی در قسمت مشاع آپارتمان و جلوی همسایه ها به همسر خویش توهین می نماید و ناسزا می گوید، عمل مرد مشمول کدام عنوان مجرمانه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

فرض پرسش از مصادیق توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) است و اساسا توهین موضوع ماده ۶۱۹ قانون فوق الذکر ناظر به توهین به بانوان به اعتبار جنسیت آنها است. ضمنا قسمت مشاعات ساختمانهای مسکونی که در مالکیت اشخاص خاص و صرفا مورد استفاده آنها است و نه عموم، شامل اماکن عمومی یا معابر مذکور در ماده ۶۱۹ قانون یاد شده نمی گردد.

نظر اکثریت

منظور از مرئی و منظر عام محلی است که معد حضور عموم جامعه باشد و افراد جامعه بتوانند بدون کسب اجازه از شخص یا اشخاصی وارد آنجا شوند در حالی که قسمت مشاع آپارتمان چنین خصوصیتی ندارد لذا در فرض سوال عمل مرد مصداق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بوده و نظریه ی مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه درسال ۱۳۹۵موید این مطلب می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به این که توهین درقسمت مشاع آپارتمان بوده جرم در مرئی و منظر عام بوده و عمل وی مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یعنی ایجاد مزاحمت برای بانوان می‌باشد.