حق شهروندان است که از آموزش های لازم درباره مشاغل بهره مند شوند.