حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی
هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن‌ ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به ‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات ‌های ایرانی آسیب‌ دیده از اقدامات دولت‌ های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت ‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌ اند، پیگیری نماید.