اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها