ماده 59 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسنل پیمانی که به صورت نظامی خدمت خواهند کرد و همچنین پرسنل وظیفه در بدو خدمت، دوره‌ های آموزشی مقدماتی نظامی و‌ تخصصی مربوط را طی خواهند نمود. ستاد مشترک موظف است در جهت بهره ‌گیری هر چه بهتر از پرسنل پیمانی و وظیفه، برنامه آموزشی هر یک از ‌دوره ‌های مزبور را با همکاری نیروها تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع برساند.