ماده 16 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

اعضای هیات مدیره نمی‌توانند حضور در جلسات هیات مدیره و حق رای خود را به دیگری واگذار کنند.