ماده 61 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره های آموزشی پرسنل بسیجی عادی و فعال به شرح زیر می‌باشد:
الف - دوره عمومی مقدماتی.
ب - دوره عمومی تکمیلی.
ج - دوره تخصصی بسیج.
د - دوره یادآوری و حفظ انسجام.