اهداف دستورالعمل به شرح زیر است:
الف - اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی ‌های مشروع؛
ب - ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌ های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛
پ - افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه ‌های مشمول و کارکنان؛
ت - پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌ های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛
ث - افزایش سطح آگاهی ‌های حقوقی عموم؛
ج - حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.