وظایف و اختیارات مدیرعامل:
۱ - نمایندگی قانونی کانون در اجرای مصوبات ھیئت مدیره
۲ - اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور کانونھا و دفاتر نمایندگی استان ھا و حفاظت از اموال و دارائی ھای آن
۳ - تھیه و تنظیم برنامه و بودجه کانونھا و تراز مالی و گزارشات مربوطه و ارائه آن به ھیئت مدیره
۴ - تھیه و تنظیم ھرگونه مقررات و دستورالعملھای لازم برای پیشبرد اھداف و امور کانونھا و تسلیم به ھیئت مدیره جھت تصویب
۵ - تقسیم کار بین کارکنان و ایجاد ھماھنگی بین واحدھای تابعه و عزل و نصب کارکنان بر اساس مقررات مربوطه
۶ - اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد کارکنان کانون بر اساس مقررات و دستورالعملھای مصوب ھیئت مدیره
۷ - نمایندگی قانونی کانون در اجرای تصمیمات ھیأت مدیره در کلیه مراجع
۸ - امضاء کلیه مکاتبات اداری و ھمچنین امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعھدآور مشترکا با خزانه دار کانون
۹ - تعیین یک نماینده رسمی برای عضویت در ھیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات