سهل انگاری منجر به مفقودی اموال دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/11/04
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر همدان

موضوع

سهل انگاری منجر به مفقودی اموال دولتی

پرسش

متهمی از دادسرای عمومی و انقلاب تحویل مامور مراقب شده که در اثر سهل انگاری وی، متهم با دستبند و پابند فرار نموده است. مامور مراقب در دادسرا و دادگاه عمومی به اتهام اهمال منجر به فرار متهم تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات شده است ؛ لکن در خصوص سهل انگاری منجر به مفقودی اموال دولتی (مفقودی دستبند و پابند به ارزش بیش از ده میلیون ریال) به دادسرای نظامی معرفی شده است. آیا موضوع مجدد قابل پیگرد است یا خیر؟

نظر هیات عالی

نظریه اتفاقی عینا مورد تایید می‌باشد

نظر اتفاقی

مستند به بند چ ماده 134 قانون مجازات اسلامی هرگاه رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد داشته باشد، متهم به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود که در موضوع حاضر هر دو اتهام دارای مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس می‌باشد لذا با رسیدگی به رفتار مجرمانه اهمال منجر به فرار متهم، موجبی برای رسیدگی به اتهام اهمال منجر به مفقودی اموال دولتی باقی نمی ماند و دادسرا باید به استناد اعتبار امر مختوم در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی پیگرد صادر نماید.

منبع
برچسب‌ها