ماده 12 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین می‌کند.