ماده 124 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

تصویب استعفاء در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد، در اختیار شورای عالی دفاع میباشد.