سلب حضانت لازمه واگذاری حضانت به دیگری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/18
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر پارس آباد

موضوع

سلب حضانت لازمه واگذاری حضانت به دیگری

پرسش

مطابق ماده 41 قانون حمایت خانواده در صورتی که مسئول حضانت طفل از انجام تکالیف مقرر در قانون خودداری و مانع ملاقات شود دادگاه می‌تواند امور حضانت را به دیگری واگذار نماید. آیا لازمه واگذاری حضانت به دیگر مستلزم سلب حضانت از مسئول حضانت می‌باشد یا دادگاه می‌تواند بدون توجه به حکم قبلی مبنی بر حضانت راساً در خصوص واگذاری حضانت اقدام نماید؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ واگذاری حضانت و یا اموری از حضانت به استناد ماده 41 قانون حمایت خانواده به دیگری نیاز به طرح دعوا ندارد؛ لیکن در صورت اعطای حضانت به دیگری ضمناً حضانت قبلی لغو و بلااثر شده است.

نظر اکثریت

واگذاری حضانت به دیگری مستلزم طرح دعوا و تقدیم دادخواست می‌باشد، ولی نیازی به سلب حضانت از مسئول حضانت که قبلاً توسط دادگاه تعیین گردیده نمی‌باشد.

نظر اقلیت

واگذاری حضانت به دیگری بایستی از طریق طرح دعوا و تقدیم دادخواست به عمل آید، ولی لازمه آن سلب حضانت از مسئول حضانت می‌باشد، تا زمانی که حکم قبلی به اعتبار خود باقی است نمی‌تواند حضانت را به دیگری واگذار نمود.

نظر ابرازی

واگذاری حضانت به دیگری نیازی به طرح دعوا و دادخواست نداشته؛ دادگاه در قالب دستور اقدام می‌نماید و لازمه آن سلب حضانت نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها