ماده 179 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع موظف است لایحه یکنواخت شدن میزان برخورداری پرسنل از صندوق پس ‌انداز ثابت و همچنین برابری میزان کسور ‌حق بیمه و بیمه درمانی را ظرف مدت 6 ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.