آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ۱۳۷۹/۰۶/۱۳

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱ /۱ /۳۵۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، ‌امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح ‌توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
در این آیین‌نامه واژه «‌قانون» به جای عبارت«‌قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری - مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ به کار می‌رود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف ‌جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده (۱۴)‌ آن را در ذیل ردیف هریک از دستگاههای ذی‌ربط پیش بینی نماید.
تبصره - اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاههای مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
دیه و خسارت و تعیین میزان آن (‌موضوع ماده «۱۳»‌قانون) که در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۶) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات‌مربوط توسط دستگاههای ذی‌ربط براساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره - مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا‌جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمانها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت‌پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه ‌بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (‌موضوع ماده «۱۴»‌ قانون)، در هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نیروهای ‌مسلح (‌نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور