(اصلاحی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها به شرح زیر است:
الف (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- اراضی زراعی و باغ های دارای سابقه بهره‌ برداری و اراضی تحت فعالیت ‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که در حکم اراضی زراعی و باغ‌ ها محسوب می ‌شوند، توسط کارگروهی متشکل از مدیر، معاون فنی اجرایی و رییس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با رعایت ضوابط موضوع این آیین ‌نامه بررسی می‌ شوند. کارگروه یاد شده موظف است با در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت اراضی مورد نظر و کاربری سایر اراضی همجوار و با لحاظ یک یا چند مورد از موارد نه‌ گانه زیر، نظریه خود را ظرف بیست روز اعلام نموده و نسبت به تشخیص زراعی یا باغی بودن عرصه و یا غیرزراعی و باغی بودن محل مورد نظر اقدام نماید و مراتب توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به مراجع ذی ‌ربط ارسال شود:
۱- سند مالکیت، بنچاق و نسق زراعی که موید زراعی بودن زمین یا باغ باشد.
۲- سوابق کشت و کار و تولیدات کشاورزی موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.
۳- اراضی زراعی و باغ ‌های واقع در محدوده قطب‌ های کشاورزی و یا شرکت‌ های سهامی زراعی یا شرکت ‌های تعاونی تولید و مانند آنها.
۴- استعلام محلی.
۵- سایر اراضی زراعی و باغها واقع در زیردست سدها و شبکه‌ های آبیاری که در اجرای برنامه‌ های توسعه به قلمرو اراضی کشاورزی افزوده می‌ شود.
۶- نظریه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در رابطه با کیفیت آب و خاک حسب نیاز.
۷- تهیه گزارش مصور (عکس، فیلم و...)
۸- استفاده از عکس ‌های هوایی یا تصاویر ماهواره‌ ای عرصه مورد نظر حسب نیاز.
۹- منابع تأمین آب برای اراضی آبی.
ب (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف است همزمان با بررسی کارشناسی، مراتب وقوع یا عدم وقوع اراضی مورد نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب ۱۳۵۳- را از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استعلام نماید. اداره یاد شده نیز مکلف است ظرف پانزده روز نظریه خود را به مدیریت جهاد کشاورزی اعلام نماید. عدم ارسال پاسخ در مهلت تعیین شده مانع از انجام اقدامات بعدی نخواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی‌ صلاح برای اجرای طرح‌ های زراعی و باغی واگذار گردیده است، تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد.
پ (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- نظریه کارگروه موضوع بند (الف) این ماده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن قابل تجدیدنظرخواهی است و تجدیدنظر نسبت به نظریه یاد شده ظرف پانزده روز از زمان درخواست متقاضی، توسط هیئتی به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی و عضویت معاون مربوط و مدیر امور اراضی استان صورت می‌ پذیرد.
ت (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در موارد تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ضرورت اقدام به موقع جهت پیشگیری از ادامه ساخت و ساز غیرمجاز و طرح شکایت در مراجع قضایی، رأساً با رعایت ضوابط موضوع این آیین نامه نسبت به تشخیص اراضی زراعی و باغها اقدام می‌ نماید.
ث (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مناطقی که طرح حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی اجرا شده است، اطلاعات مکانی و توصیفی طرح را در تشخیص نوع اراضی زراعی و باغی ملاک عمل قرار دهد.
ج (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵)- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌ نامه، نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات فرآیند تشخیص اراضی زراعی و باغ ‌ها از زمان درخواست متقاضی تا اعلام نظریه نهایی به صورت برخط اقدام و اطلاعات آن را برای استفاده سایر دستگاه‌ ها در دسترس قرار دهد.